1997- Nairobi CBD, Kenya

HILTON HOTEL

1997- Nairobi CBD, Kenya

HILTON HOTEL

1997- Nairobi CBD, Kenya

WESTMINISTER HOUSE

1996- Nairobi CBD, Kenya

WESTMINISTER HOUSE