2019 - Thika, Kenya

MPESA FOUNDATION ACADEMY

2019 - Thika, Kenya

MPESA FOUNDATION ACADEMY

2005-2012 - Variety

BRAEBURN SCHOOLS

2005-2012 - Variety

BRAEBURN SCHOOLS

2005-2012 - Mombasa, Kenya

MLC PREP SCHOOL

2005-2012 - Mombasa, Kenya

MLC PREP SCHOOL

2012 - Mombasa, Kenya

AGA KHAN MSA

2012 - Mombasa, Kenya

AGA KHAN MSA

2007 - Turi, Kenya

St Andrew’s

2007 - Turi, Kenya

St Andrew’s